Overeenkomst  van diensten

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Interieurstylist – Opdrachtgever Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1.1 Definties

 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Interieurstylist Design Us   heeft verleend.

 1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Interieurstylist Design Us  tot stand is gekomen.

 1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

 1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Interieurstylist Design Us

 1.6 Werk: Interieurstylist Design Us   die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

 Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Interieurstylist Design Us . De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Interieurstylist Design Us

 2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Interieurstylist Design Us  en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

  2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld word en ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  2.5 Interieurstylist Design Us  heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

  Artikel 3.1 Offertes en opdracht overeenkomsten

  3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Interieurstylist Design Us   schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

 3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Interieurstylist Design Us  zijn bevestigd.

 3.4 De door Interieurstylist Design Us  opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

 3.5 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

 3.6 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

 3.7 Interieurstylist Design Us  kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Interieurstylist Design Us   niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  3.9 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Interieurstylist Design Us

3.10 Interieurstylist Design Us  heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

 3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met Interieurstylist Design Us  is het Belgische  Recht van toepassing.

 Artikel 4. De opdracht

 4.1 Interieurstylist Design Us  doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Interieurstylist Design Us  kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

 4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Interieurstylist Design Us  onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Interieurstylist Design Us  hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Interieurstylist Design Us  is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

 4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de Interieurstylist Design Us   vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

 4.5 Interieurstylist Design Us  is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

 Artikel 5. persoonsgegevens

 5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Interieurstylist Design Us   opgeslagen om opdrachten te verwerken.

 Artikel 6. Prijzen en betaling

 6.1Interieurstylist Design Us   heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag.

 Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

 6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.3 De km vergoeding bedraagt 0.50 euro per km ( wettelijk tarief voor km vergoeding).

6.4 Interieurstylist Design Us  mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Interieurstylist Design Us  mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

 6.5 Het is aan de Opdrachtgever om Interieurstylist Design Us  te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Interieurstylist Design Us  extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Interieurstylist Design Us   de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6 Interieurstylist Design Us  kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Interieurstylist Design Us  zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. Interieurstylist Design Us  sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Interieurstylist Design Us  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Interieurstylist Design Us  uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

 7.1 Op alle producten van Interieurstylist Design Us  rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

 7.2 Interieurstylist Design Us   heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen.  De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.interieurstylist-design-us.be

 7.3 In het kader van de opdracht door Interieurstylist Design Us tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Interieurstylist Design Us  heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

 7.4 Aan tekeningen gemaakt door Interieurstylist Design Us  kunnen geen rechten ontleend worden. Interieurstylist Design Us  is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

 7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Interieurstylist Design Us . De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Interieurstylist Design Us , tenzij partijen anders overeenkomen.

 Artikel 8. Klachten

 8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten Interieurstylist Design Us  van  dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Interieurstylist Design Us  worden medegedeeld.

 8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Interieurstylist Design Us de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

 

 

 

 

 

Interieurstylist Design Us                                      

Hospitaalstraat 9

9900 Eeklo

Mail : Design_us@telenet.be